Η ποιότητα για την εταιρεία μας είναι θεμελιώδης αρχή και υπαγορεύεται από βαθιά συναίσθηση ευθύνης, επειδή τα προϊόντα μας  προορίζονται ιατρική χρήση στο πλαίσιο της προστασία του υπέρτατου αγαθού κάθε ανθρώπου, της υγείας του και κατ' επέκταση της ίδιας της ζωής του.

Η THERMOGRAFICA  HELLAS ΕΠΕ φροντίζει για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν κατά το μέγιστο δυνατόν τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών της. Για το σκοπό αυτό έχει καθιερώσει και εφαρμόζει  για τα προϊόντα της και τις υπηρεσίες σύστημα διαχείρισης της ποιότητας  σύμφωνα με τα ISO 9001:2015 , ISO 13485:2016 και ISO 14001:2015  Το σύνολο των ιατρτεχνολογικών προϊόντων της εταιρείας μας συμμορφώνονται με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ και φέρουν την αντίστοιχη σήμανση CE- Certificate of Conformity.  Επιπλέον η εταιρεία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8/1348/04 για τη διανομή Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

 

 

UA-40574117-1